Radio Beograd 3

Report

Report


Reviews

100 %

User Score

1 rating
Rate This

Descriptions:

Radio Beograd 3 Uživo

Slušate Radio Beograd 3 Uživo preko interneta.  Radio Beograd 3 Uživo, zabavna muzika, pop muzika

Informacije: Radio uživo iz Srbije, Slušate online stream, Bitrate: 128 kbps.

Poput evropskih radijskih programa ovog tipa, Treći program Radio Beograda predstavlja medij umetnosti, kulture i teorijskog mišljenja. U okviru ovog opšteg određenja, on je prvenstveno okrenut savremenoj umetnosti, kulturi i nauci. Odredba savremeno mora da bude shvaćena u širem istorijskom kontekstu. U vreme pokretanja ovih programa u Evropi i kod nas pod savremenom umetnošću se mislilo na dela nastala u dvadesetom veku, na dela (i na umetničke pokrete, pravce, duhovne orijentacije…) čija je recepcija – od strane kritike i šire kulturne javnosti, publike – još bila u toku.

Tako su ovi programi postali rodno mesto emitovanja, kad je reč o muzici, i dela Šenberga, Veberna, Stravinskog, Pendereckog, Kejdža, Glasa, kompozitora koji su umnogome obeležili dvadeseti vek i postepeno bivali prihvatani od kritike i publike. Isto se može reći i za književnost, dramsko stvaralaštvo na radiju, od radio drama do različitih radiofonskih dela koja potvrđuju mogućnosti radija kao medija umetnosti. Stoga su ovi programi – kao glasila vrhunske umetnosti i kulture – bili najotvoreniji za različite istraživačke poduhvate i umetničke eksperimente.
Na širokom području kritike, nauke, teorije i filozofije, Treći program Radio Beograda je otvoren za sve duhovne orijentacije, bez ikakvih posebnih, ideoloških i drugih ograničenja, sem onih, opšteprihvaćenih, koja proizlaze iz uvažavanja ljudskih prava i poštovanja ličnosti.

Medijska prezentacija savremene umetnosti, kritičkog i teorijskog mišljenja stavlja u drugi plan obrazovni i popularizatorski aspekt – Treći program je otvorena tribina onoga što nastaje i što u nedirigovanom procesu prihvatanja i odbijanja nalazi svoje socijalno i kulturno utemeljenje.
Uvažavanje razlika, afirmacija tolerancije i argumentacije zaloga su plodne otvorenosti uređivačke politike i njenog visokog profesionalizma. Tako se obezbeđuje i suštinski dijalogični karakter kulture kako u emisijama dijaloškog tako i u onim monološkog tipa. Otvorenost sprečava da dijalog bude dijalog istomišljenika i da se u monološkom tipu govora zastupa samo jedno stanovište. Koncept Trećeg programa, kad je reč o govornom delu programa, zasniva se na korišćenju obe forme, tačnije kazano na korišćenju prednosti i jedne i druge i otklanjanju nedostataka i jedne i druge.

Dijalog i rasprave služe za neposredno ispoljavanje razlika u pristupima i primoravaju učesnike da istupaju sa jačim verzijama svojih shvatanja. Seriozna priprema rasprava treba da smanji njene inheretne nedostatke, na prvom mestu nedovoljnu preciznost izlaganja, nedovoljan uvid u bitne aspekte predmeta o kojem se raspravlja, opasnost da se ona svede na nizanje monologa. U monološkoj formi treba afirmisati vrednost visoko stilski i logički uređenog izlaganja, a radikalno otklanjati onaj tip, nimalo retkog govora koji samo podražava mišljenje, a zapravo je tek nespretno baratanje naučnom i teorijskom aparaturom.

Bitan deo otvorenosti uređivačke politike predstavlja praćenje kulturnih i teorijskih strujanja u svetu. To je bitna odlika Trećeg programa od njegovog nastanka, ali u vremenu koje je pred nama ona je od izuzetne važnosti. U povezivanju sa svetom nalazi se jedini put ekonomskog, kulturnog i društvenog napretka naše zajednice. To nije ideološki stav (ideološki stav je bilo propagiranje konfrontacije i afirmisanje izolacije), to je prosto uvid u prirodu osnovnog društvenog interesa.
Uspešnost Trećeg programa potvrđivaće se prezentacijom najvažnijih teorijskih rasprava koje se vode u svetu u različitim domenima kulture, nauke i teorije. Takođe, afirmacija Trećeg programa u svetu treba da bude jedan od ciljeva i potrebno je razraditi načine njenog postizanja.

Uspešnost Trećeg programa manifestuje se i sposobnošću da pruža doprinos razumevanju i razrešavanju istorijski aktuelnih problema. Pošto se naše društvo nalazi u tranziciji od zatvorenog, ideološkog, ka društvu otvorene tržišne privrede i pune afirmacije ljudskih prava, biće neophodno da praćenjem naučnih skupova, organizovanjem rasprava u studiju i podsticanjem istraživanja pojedinaca, Treći program narednih godina sistematski doprinosi razvijanju svesti i praktičnih rešenja u izgradnji modernog građanskog društva.

Treći program ima, po opštem priznanju, krupnu ulogu u muzičkom životu Beograda i Srbije. Na njemu se znalački prezentuju aktuelni tokovi u domaćoj i stranoj muzičkoj produkciji, u kritičkom i teorijskom mišljenju o muzici. Preko njegovih talasa prenose se koncerti, a odložno se reprodukuju snimci sa značajnih svetskih festivala, i oni ostvareni u studiju. Ovaj program prvenstveno doprinosi afirmaciji aktuelnog stvaralaštva, dakle novih dela i novih interpretacija ranijih dela. Međutim, zbog postojećih okolnosti (broj i usmerenje radijskih programa, tehničke ne/prilike i sl.) ovaj program ispunjava i druge uloge, gotovo sve ono što je vezano za muzičku umetnost najšire shvaćenu.

Elektronski studio, mesto istraživanja radija kao medija umetnosti i obuke kompozitora, ostaje važna radionica Trećeg programa i Radio Beograda u celini, pogotovu danas kada – zahvaljujući internetu – postaje znatno lakša informisanost o onome što se radi u sličnim radijskim i drugim kulturnim ustanovama u svetu.

Produženje emitovanja Trećeg programa do 5 sati ujutro stvorilo je okolnosti da muzički deo programa sledi i druge ciljeve. On zadržava umetnički karakter i visoku profesionalnost u odabiru materijala i prezentaciji, ali težište ne stavlja samo na novine, visoku vrednost i istraživački karakter. Elementi umetničke zabave, obrazovanja i informisanja takođe nalaze svoje mesto.

Treći program je za 50 godina postojanja postao kulturna institucija od nesumnjivog značaja. Mnogo je izuzetno značajnih umetnika, naučnika i teoretičara utkalo svoj talenat i svoju misao u emisije ovog programa. Treba izdvojiti nekoliko tekovina: visoku vrednost ostvarenja (gotovo sve intelektualno i umetnički značajno, kako kod nas tako i u svetu, bilo je neposredno predstavljeno i kritički osvetljavano), uporno je, i u najtežim godinama, negovana slobodna kritička reč i zastupljenost svih duhovnih orijentacija, neprekidno se nastojalo na otvorenosti prema svetu, na povezanosti sa aktuelnim tokovima u kulturi i teorijskom mišljenju u svetu. U tom pogledu, veoma je važno čuvanje i dalje razvijanje ove tradicije Trećeg programa.

Radio Beograd 3 Uživo

Radio Beograd 3
Radio Beograd 3